Upcoming Events
Home / ปรัชญา วิสัยทัศน์ พันธกิจ

ปรัชญา วิสัยทัศน์ พันธกิจ

ปรัชญา 

  “ถูกต้อง เที่ยงธรรม นำคุณค่าเพิ่ม  เสริมความเชื่อมั่น”

วิสัยทัศน์

  “เป็นโรงพยาบาลเชี่ยวชาญระดับสูงชั้นนำในระดับโรงพยาบาลศูนย์ และเป็นศูนย์การศึกษาด้านสุขภาพที่มีคุณภาพ”

พันธกิจ 

1. เป็นโรงพยาบาลแม่ข่ายในการรับส่งต่อการดูแลรักษาระดับทุติยภูมิและตติยภูมิระดับสูงใน 5 ด้าน ; Cardio , Cancer , Newborn , Trauma , Transplant
2. ให้บริการสาธารณสุขแบบองค์รวมอย่างมีคุณภาพ ครอบคลุมในด้านการดูแลรักษาส่งเสริมป้องกันและฟื้นฟูสภาพ
3. ส่งเสริมและบูรณาการ การดูแลสุขภาพโดยสร้างการมีส่วนร่วมของภาคีเครือข่ายสุขภาพ
4. ส่งเสริมการพัฒนาบุคลากร การศึกษาวิจัยและพัฒนาระบบบริการสุขภาพอย่างต่อเนื่อง
5. เป็นสถาบันร่วมผลิตและฝึกอบรมแพทย์และบุคลากรสาธารณสุข

 

ค่านิยม (Core Value)

ซื่อสัตย์
สามัคคี
มีจิตบริการ

 

เป้าประสงค์ (Goal)

1. เป็นศูนย์เชี่ยวชาญระดับสูง (ระดับ 1) ใน 5 ด้าน ด้านอุบัติเหตุและฉุกเฉิน ด้านโรคหัวใจและหลอดเลือด ด้านมะเร็ง ด้านทารกแรกเกิด ด้านการปลูกถ่ายและบริจาคอวัยวะ
2. เป็นศูนย์เชี่ยวชาญรักษาโรคเฉพาะทาง โดยเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันของเขตสุขภาพและอาเซียน
3. สร้างภาคีเครือข่ายสุขภาพเพื่อบูรณาการบริการด้านสุขภาพในทุกระดับของหน่วยบริการ
4. สร้างความมั่นคงทางการเงินการคลังเพื่อความยั่งยืนโดยหลักวิถีเศรษฐกิจพอเพียงและการบริหารทรัพยากรสุขภาพมีประสิทธิภาพ
5. เป็นองค์กรมุ่งเน้นการเรียนรู้โดยอาศัยกระบวนการวิจัยสุขภาพอย่างเป็นระบบเพื่อสร้างความได้เปรียบและความยั่งยืน