Upcoming Events

Daily Archives: 6 มีนาคม, 2020

EB24 หน่วยงานมีการกำกับติดตามการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการป้องกันปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ ประจำของหน่วยงานและแผนการส่งเสริมคุณธรรมของชมรมจริยธรรมประจำปีงบประมาณของหน่วยงาน

เล่มEB24  บันทึกขอเผยแพร่ผ่านเว็บไซต์หน่วยงาน  แบบ …

อ่านเพิ่มเติม

EB23 หน่วยงานมีการจัดทำแผนปฏิบัติการป้องกัน ปราบปราม การทุจริตและประพฤติมิชอบประจำปีของหน่วยงานและแผนปฏิบัติการส่งเสริมคุณธรรมองชมรมจริยธรรม ประจำปีงบประมาณของหน่วยงาน

เล่ม EB23  บันทึกขอเผยแพร่ผ่านเว็บไซต์หน่วยงาน  แบ …

อ่านเพิ่มเติม

EB18 หน่วยงานมีการเสริมสร้างวัฒนธรรมและค่านิยมสุจริตและการต่อต้านการทุจริตในหน่วยงาน

เล่มEB18 หน่วยงานมีการเสริมสร้างวัฒนธรรมและค่านิยม …

อ่านเพิ่มเติม

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อเครื่องนึ่งฆ่าเชื้อจุลินทรีย์ด้วยไอน้ำระบบอัตโนมัติขนาด ไม่น้อยกว่า ๕๐ ลิตร ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

อ่านเพิ่มเติม

EB13 หน่วยงานมีการกำหนด มาตรการ กลไก หรือการวาง ระบบในการบริหารผลการปฏิบัติงานและการดำเนินการกับเจ้าหน้าที่มีผลสัมฤทธิ์การปฏิบัติงานต่ำ

เล่ม EB13   บันทึ่กขออนุญาติเผยแพร่ผ่านเว็บไซต์หน่ …

อ่านเพิ่มเติม