Upcoming Events

Daily Archives: 5 มีนาคม, 2020

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาบริการจัดหาระบบสารสนเทศทางการแพทย์สำหรับแผนกอุบัติเหตุและฉุกเฉิน โรงพยาบาลอุดรธานี โดยวิธีคัดเลือก

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาบริการจัดหาระบบสารส …

อ่านเพิ่มเติม

EB21 หน่วยงานมีการจัดการความเสี่ยงเกี่ยวกับผลประโยชน์ทับซ้อน โดยกำหนดมาตรการ กลไก หรือการวาง ระบบในการป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อนในหน่วยงาน

รายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน ประจำปี 2562 สสจ. …

อ่านเพิ่มเติม